TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Anna Juhásová - JUPA
Tehelná 601/7
087 01 Giraltovce
tel: 0907 535 272
jupa@jupa-sk.sk
Kontaktná osoba: Marián Juhás
marianjuhas@gmail.com

» všobecné obchodné podmienky

Použité obrázky múžu byť ilustračné.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY.

 

Dodávateľ ( predávajúci ) :

Anna Juhásová - JUPA, Tehelná 601/7, 087 01 Giraltovce

ičo: 33534667                                                    ič-dph: SK1020707842

( dodávateľ je platcom DPH )

Kontaktné údaje :

Telefón: 0907 535 272 Fax: 054 /732 2116 E-mail: jupa@jupa-sk.sk

Číslo účtu: 309942522/0200

 

Všeobecné ustanovenia.

Kupujúci objednaním tovaru akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky, pokiaľ nie je uzavretá zmluva, v ktorej je stanovené výslovne niečo iné.

 

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať :

- tovar bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru,

- tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky,

- tovar vybavený slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

Objednávka.

Kúpna zmluva  vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové  po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru.( potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné )

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy ( zásielkový obchod ).

Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou a kupuje tovar, ktorý mu neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, má v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov právo odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do siedmych pracovných dní od prevzatia tovaru.

Pri odstúpení je nutné túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu, a to elektronicky alebo písomne. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho.V prípade, že je tovar vrátený porušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare.

Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

Dodacie podmienky.

Dodanie objednaného tovaru  bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do troch pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom bude kupujúci upovedomený.

Spôsoby dodania tovaru.

- zaslanie na dobierku poštou alebo kuriérskou službou. Cena poštovného a balného je kalkulovaná za     1 balík (6.00 € Slovenská pošta, 9 € kuriér, ceny bez dph ).

-pri objednávke tovaru v hodnote nad 100.00 € bez dph dodanie tovaru zabezpečuje predávajúci na    území  Slovenska na vlastné náklady.

 

 

Cena a platenie.

V prípade nedodržania akejkoľvek platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny (pripísanie ceny objednávku na účet predávajucého).

Reklamácie.

Záruka sa vzťahuje na všetky zjavné a skryté chyby tovaru, ktoré bránia funkčnosti tovaru, respektíve jeho úžitkovým vlastnostiam. Kupujúci je povinný tovar prehliadnúť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí, čím sa rozumie osobné prevzatie, prípadne prevzatie tovaru od prepravcu do 24 hodín.

Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorá zároveň slúži aj ako dodací a záručný list. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení spolu s kópiou faktúry. Pri odovzdaní tovaru je potrebné vyplniť reklamačný list. Pri neoprávnenej reklamácii je zákazník povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie 15 € za každú začatú hodinu práce.

Tovar ste si vybrali podľa vlastného uváženia a preto tento následne nevymieňame! Vzhľadom k tomu Vás žiadame, aby ste ešte pred nákupom konzultovali s nami správnosť Vášho výberu, a tak predišli prípadnej nespokojnosti nevhodným výberom tovaru! Ku každému tovaru je dostatok informácií, prípadne odkazov na testy, články a ďalšie informácie. Podľa § 617 Občianskeho zákonníka a zákona číslo 634/1992 Zb. § 9 je predajca povinný predviesť zakúpený výrobok. Zákazník je povinný výrobok prekontrolovať, kvalitu a množstvo podľa faktúry.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Ochrana osobných údajov.

Predávajúci rešpektuje súkromie osôb, ktoré navštevujú webové stránky. Zhromažďujeme iba tie osobne identifikovateľné údaje, (ako napr. meno, adresa alebo e-mail), ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete. Predávajúci využije iba k účelom uvedeným tam, kde boli poskytnuté. Príležitostne môžeme uvedené informácie použiť k tomu, aby sme sa s vami spojili alebo dokonalejšie zistili vaše potreby a následne zlepšili naše produkty a služby.

Storno objednávky.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu  pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky má kupujúci právo stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu do výšku 50% z hodnoty objednaného tovaru.

Objednávka, ktorá nebude záväzne potvrdená do pätnástich dní od jej odoslania kupujúcim, sa považuje za neplatnú.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch, ak:

- nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote,

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,

- tovar je vypredaný,

- alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany výrobcu alebo dodávateľa tovaru.

 

V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci už cenu objednávky zaplatil a nedôjde k dohode Predávajúceho s Kupujúcim o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu do 15 dní na jeho účet cenu zaplatenú za tovar.

 

Použité obrázky múžu byť ilustračné.

 

Záverečné ustanovenia.

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, a to vtedy ak nie je medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté niečo iné. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY.

 

Dodávateľ ( predávajúci ) :

Anna Juhásová - JUPA, Tehelná 601/7, 087 01 Giraltovce

ičo: 33534667                                                    ič-dph: SK1020707842

( dodávateľ je platcom DPH )

Kontaktné údaje :

Telefón: 0907 535 272 Fax: 054 /732 2116 E-mail: jupa@jupa-sk.sk

Číslo účtu: 309942522/0200

 

Všeobecné ustanovenia.

Kupujúci objednaním tovaru akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky, pokiaľ nie je uzavretá zmluva, v ktorej je stanovené výslovne niečo iné.

 

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať :

- tovar bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru,

- tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky,

- tovar vybavený slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

Objednávka.

Kúpna zmluva  vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové  po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru.( potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné )

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy ( zásielkový obchod ).

Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou a kupuje tovar, ktorý mu neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, má v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov právo odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do siedmych pracovných dní od prevzatia tovaru.

Pri odstúpení je nutné túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu, a to elektronicky alebo písomne. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho.V prípade, že je tovar vrátený porušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare.

Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

Dodacie podmienky.

Dodanie objednaného tovaru  bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do troch pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom bude kupujúci upovedomený.

Spôsoby dodania tovaru.

- zaslanie na dobierku poštou alebo kuriérskou službou. Cena poštovného a balného je kalkulovaná za     1 balík (6.00 € Slovenská pošta, 9 € kuriér, ceny bez dph ).

-pri objednávke tovaru v hodnote nad 100.00 € bez dph dodanie tovaru zabezpečuje predávajúci na    území  Slovenska na vlastné náklady.

 

 

Cena a platenie.

V prípade nedodržania akejkoľvek platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny (pripísanie ceny objednávku na účet predávajucého).

Reklamácie.

Záruka sa vzťahuje na všetky zjavné a skryté chyby tovaru, ktoré bránia funkčnosti tovaru, respektíve jeho úžitkovým vlastnostiam. Kupujúci je povinný tovar prehliadnúť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí, čím sa rozumie osobné prevzatie, prípadne prevzatie tovaru od prepravcu do 24 hodín.

Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorá zároveň slúži aj ako dodací a záručný list. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení spolu s kópiou faktúry. Pri odovzdaní tovaru je potrebné vyplniť reklamačný list. Pri neoprávnenej reklamácii je zákazník povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie 15 € za každú začatú hodinu práce.

Tovar ste si vybrali podľa vlastného uváženia a preto tento následne nevymieňame! Vzhľadom k tomu Vás žiadame, aby ste ešte pred nákupom konzultovali s nami správnosť Vášho výberu, a tak predišli prípadnej nespokojnosti nevhodným výberom tovaru! Ku každému tovaru je dostatok informácií, prípadne odkazov na testy, články a ďalšie informácie. Podľa § 617 Občianskeho zákonníka a zákona číslo 634/1992 Zb. § 9 je predajca povinný predviesť zakúpený výrobok. Zákazník je povinný výrobok prekontrolovať, kvalitu a množstvo podľa faktúry.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Ochrana osobných údajov.

Predávajúci rešpektuje súkromie osôb, ktoré navštevujú webové stránky. Zhromažďujeme iba tie osobne identifikovateľné údaje, (ako napr. meno, adresa alebo e-mail), ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete. Predávajúci využije iba k účelom uvedeným tam, kde boli poskytnuté. Príležitostne môžeme uvedené informácie použiť k tomu, aby sme sa s vami spojili alebo dokonalejšie zistili vaše potreby a následne zlepšili naše produkty a služby.

Storno objednávky.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu  pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky má kupujúci právo stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu do výšku 50% z hodnoty objednaného tovaru.

Objednávka, ktorá nebude záväzne potvrdená do pätnástich dní od jej odoslania kupujúcim, sa považuje za neplatnú.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch, ak:

- nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote,

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,

- tovar je vypredaný,

- alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany výrobcu alebo dodávateľa tovaru.

 

V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci už cenu objednávky zaplatil a nedôjde k dohode Predávajúceho s Kupujúcim o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu do 15 dní na jeho účet cenu zaplatenú za tovar.

 

Použité obrázky múžu byť ilustračné.

 

Záverečné ustanovenia.

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, a to vtedy ak nie je medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté niečo iné. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY.

Dodávateľ ( predávajúci ) :

Anna Juhásová - JUPA, Tehelná 601/7, 087 01 Giraltovce

ičo: 33534667                                                    ič-dph: SK1020707842

( dodávateľ je platcom DPH )

Kontaktné údaje :

Telefón: 0907 535 272 Fax: 054 /732 2116 E-mail: jupa@jupa-sk.sk

Číslo účtu: 309942522/0200

Všeobecné ustanovenia.

Kupujúci objednaním tovaru akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky, pokiaľ nie je uzavretá zmluva, v ktorej je stanovené výslovne niečo iné.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať :

- tovar bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru,

- tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky,

- tovar vybavený slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

Objednávka.

Kúpna zmluva  vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové  po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru.( potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné )

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy ( zásielkový obchod ).

Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou a kupuje tovar, ktorý mu neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, má v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov právo odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do siedmych pracovných dní od prevzatia tovaru.

Pri odstúpení je nutné túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu, a to elektronicky alebo písomne. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho.V prípade, že je tovar vrátený porušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare.

Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

Dodacie podmienky.

Dodanie objednaného tovaru  bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do troch pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom bude kupujúci upovedomený.

Spôsoby dodania tovaru.

- zaslanie na dobierku poštou alebo kuriérskou službou. Cena poštovného a balného je kalkulovaná za     1 balík (6.00 € Slovenská pošta, 9 € kuriér, ceny bez dph ).

-pri objednávke tovaru v hodnote nad 100.00 € bez dph dodanie tovaru zabezpečuje predávajúci na    území  Slovenska na vlastné náklady.

Cena a platenie.

V prípade nedodržania akejkoľvek platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny (pripísanie ceny objednávku na účet predávajucého).

Reklamácie.

Záruka sa vzťahuje na všetky zjavné a skryté chyby tovaru, ktoré bránia funkčnosti tovaru, respektíve jeho úžitkovým vlastnostiam. Kupujúci je povinný tovar prehliadnúť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí, čím sa rozumie osobné prevzatie, prípadne prevzatie tovaru od prepravcu do 24 hodín.

Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorá zároveň slúži aj ako dodací a záručný list. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení spolu s kópiou faktúry. Pri odovzdaní tovaru je potrebné vyplniť reklamačný list. Pri neoprávnenej reklamácii je zákazník povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie 15 € za každú začatú hodinu práce.

Tovar ste si vybrali podľa vlastného uváženia a preto tento následne nevymieňame! Vzhľadom k tomu Vás žiadame, aby ste ešte pred nákupom konzultovali s nami správnosť Vášho výberu, a tak predišli prípadnej nespokojnosti nevhodným výberom tovaru! Ku každému tovaru je dostatok informácií, prípadne odkazov na testy, články a ďalšie informácie. Podľa § 617 Občianskeho zákonníka a zákona číslo 634/1992 Zb. § 9 je predajca povinný predviesť zakúpený výrobok. Zákazník je povinný výrobok prekontrolovať, kvalitu a množstvo podľa faktúry.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Ochrana osobných údajov.

Predávajúci rešpektuje súkromie osôb, ktoré navštevujú webové stránky. Zhromažďujeme iba tie osobne identifikovateľné údaje, (ako napr. meno, adresa alebo e-mail), ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete. Predávajúci využije iba k účelom uvedeným tam, kde boli poskytnuté. Príležitostne môžeme uvedené informácie použiť k tomu, aby sme sa s vami spojili alebo dokonalejšie zistili vaše potreby a následne zlepšili naše produkty a služby.

Storno objednávky.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu  pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky má kupujúci právo stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu do výšku 50% z hodnoty objednaného tovaru.

Objednávka, ktorá nebude záväzne potvrdená do pätnástich dní od jej odoslania kupujúcim, sa považuje za neplatnú.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch, ak:

- nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote,

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,

- tovar je vypredaný,

- alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany výrobcu alebo dodávateľa tovaru.

 

V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci už cenu objednávky zaplatil a nedôjde k dohode Predávajúceho s Kupujúcim o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu do 15 dní na jeho účet cenu zaplatenú za tovar.

 Záverečné ustanovenia.

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, a to vtedy ak nie je medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté niečo iné. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

YzNhYTVm